هیچ انسانی با یک ایده یا ایمان درست و بدون اشتباه به دنیا نیمی آید. ولی اعتقاد به یک ایده و ایمان، اولین و آسانترین کاری است که به آن دست می یابد.

ddd


بشر موجود کاملی نیست و در سیستم اندیشه و منطق خود به تعصبات مختلف اجازه دخل و تصرف می دهد. یکی از آنها « تعصب تایید» است. به این معنی که ما همواره دنبال اطلاعات یا الگوهایی می گردیم که اعتقاد و باور اولیه ما را تایید کند.

استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد دانیل گیلبرت معتقد است مغز بشر نمی تواند همه اطلاعات و دلایل  متفاوت برای اتفاقات روزانه را مورد بازبینی و دقت قرار دهد. برایش راحت تر است آنچه که به ایده و نگاه اصلی اش نزدیک است را بپذیرد و بقیه ماجراها که شک و تردید ایجاد می کنند را در « سبد حقیقت» در درون مغزش، آرشیو کند.

به نظر او بشر، هر اتفاق یا دانشی که با عقیده اش همخوانی ندارد را مثل کتاب های نخوانده شده، در قفسه های مجزای مغزش می چیند به امید اینکه روزی به آنها برگردد.

تحقیقات دکتر گیلبرت نشان داده است بشر موجود زودباوری است که به آسانی  به یک ایده ایمان می آورد. آنقدر راحت که حتی شاید یک تصمیم غیرارادی باشد. ولی در نهایت تعجب، به سختی از ایده ایی که به راحتی پذیرفته است دفاع می کند.

وقتی با یک نفر برای اولین بار ملاقات می کنیم و او اخمالو ظاهر شود ذهن ما سریع تصمیمش را در باره وی می گیرد. باور می کندکه او مثلا غرغرو است. او حتی اگر در ملاقات بعدی، رفتار مطبوع از خود بروز دهد ما قضاوت مان اولیه مان را ثابت نگه می داریم.

طبیعتِ موجود زنده به سمت هدر ندادن انرژی است. دقت، شک و تردید، انرژی زیاد می برد. بخصوص در دور و زمانه ما که مدام نظریه ها در حال فرو ریختن هستند و اطلاعات و دانش جدید ایجاد می شوند.

ما وقتی به یک چیزی معتقد شدیم کمترین دلیل ها را  برای آن باور  کافی می بینیم. ما احساس خوبی نداریم وقتی مدام نگاه و تشخیص خودمان را نقض کنیم چون احساس تحقیر و توهین به سراغ ما می آید.

با این وجود، ما انسانها مدام تغییر می کنیم و به مرور بخش بزرگی از درک و تشخیص و اعتقادمان را که در دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی به دست آورده ایم را  عوض می کنیم. اگر می خواهیم در طی زندگی کمتر اذیت شویم و هوشمندانه تر در مقابل اتفاقات زندگی قرا بگیریم باید شجاعتر باشیم و برای صحیح بودن، مدام باورهای خودمان را به زیر سوال ببریم و برای بازبینی دلایلی که در بیرون وجود دارد وقت بگذاریم.