چرا بعضی مردان از شادی امین و فرانک عمیدی بیزارند

چرا بعضی مردان از شادی امین و فرانک عمیدی بیزارند
Photo by Chris Yang / Unsplash

حمله به فمینیست های تندرو تقریبا الگوی واکنشی بسیاری از مردان در سیاره ما است. برای مردان ایرانی نیز چند فمینیست رادیکال نظیر شادی امین و فرانک عمیدی وجود دارند که در معرض انواع تهمت ها و نظرات ناخوشایند قرار دارند. اما بیاییم سعی کنیم بفهمیم چرا فمیینیسم رادیکال در صحنه اجتماعی دنیا وجود دارد.

این نوع از فمینیستها معتقدند خسارت و اذیت زنان بسیار گسترده است و عمدا به سنت های زندگی بخصوص آنهایی که مردان به ان عادت کرده اند یورش می برند.